OnniDomain.fi palveluiden sopimusehdot

Näiden sopimusehtojen osapuolia ovat OnniDomain (myöhemmin näissä sopimusehdoissa "palveluntarjoaja") sekä tuotteen tai palvelun palveluntarjoajalta tilannut henkilö, yritys, yhdistys, tai mikä tahansa muu taho (myöhemmin sopimusehdoissa "asiakas").

1. Sopimusehtojen soveltaminen

Nämä ehdot ovat asetettu voimaan 3.7.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoaja kuitenkin pidättää itsellään oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Palveluntarjoaja tiedottaa sopimusehtojen mahdollisista muutoksista kotisivuillaan osoitteessa www.onnidomain.fi tai asiakkaan asiakastiedoissa sillä hetkellä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Tämä sopimus on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen. Asiakkaan tulee pitää kaikki tähän sopimukseen, sekä sitä kattaviin palveluihin tai hinnoitteluihin liittyvät asiat luottamuksellisena.

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan mahdollisesti palveluksessa olevat tahot, kuten työntekijät sekä alihankkijat noudattavat myös näitä palveluntarjoajan sekä asiakkaan välisiä sopimusehtoja käyttäessään palveluntarjoajan tuottamia palveluita.

2. Sopimuksen voimaantulo sekä voimassaoloaika

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan heti kun asiakas tilaa minkä tahansa palveluntarjoajan tuottaman palvelun. Sopimusehdot ovat voimassa niin kauan, kun asiakas käyttää palveluntarjoajan tuottamia palveluita myös asiakkaan uusiessaan aiemmin palveluntarjoajalta tilaamansa palvelun tai palveluita. Asiakkaan palvelut katsotaan irtisanotuiksi mikäli hän ei ole maksanut ajallaan seuraava laskutuskautta koskevaa laskua palvelusta tai palveluistaan. Asiakkaan palvelut poistetaan palveluntarjoajan palvelimilta ja tämä sopimus palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä raukeaa asiakkaan ennakkoon maksamansa laskutuskauden päätteeksi, mikäli hän ei ole ajallaan maksanut palveluidensa seuraavan laskutuskauden maksusuoritusta, tai mikäli hänen mahdollisen ennakkomaksutilin saldo ei riitä kattamaan asiakkaan seuraavan laskutuskauden hintaa hänen palveluistaan. Asiakas on silti vastuussa kaikesta hänen sopimuskauden aikana tekemistään asioista jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti palveluntarjoajan tai palveluntarjoajan käyttämien kolmansien osapuolien palveluihin vielä sopimuskauden loppumisen jälkeenkin.

3. Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai palveluitansa kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan myöntämää kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus sekä asiakkaan käyttämät palvelut kolmannelle osapuolelle.

4. Sopimuksen purkaminen sekä palveluiden sulkeminen tai muutokset

Asiakas voi irtisanoa käyttämänsä palvelun palveluntarjoajan kotisivujen kautta omalta tililtään osoitteessa www.onnidomain.fi tai sähköpostilla käyttäen palveluntarjoajan tiedossa sillä hetkellä olevasta pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta lähetettynä. Asiakkaan on kuitenkin tehtävä irtisanominen palveluistansa vähintään 14 päivää ennen palvelun laskutuskauden päättymistä. Asiakkaalla ei kuitenkaan saa tällöin olla erääntyneitä maksuja. Mikäli asiakkaan irtisanomisilmoitus tulee myöhässä, asiakas on velvollinen maksamaan palvelunsa seuraava laskutuskausi täysimääräisesti, vaikka palvelu olisi mahdollista lopettaa jo tätä ennen.

Mikäli palvelussa ei ole määräaikaisuutta, palvelua ei välttämättä tarvitse irtisanoa etukäteen. Mikäli asiakas jättää seuraavan laskutuskauden seuraavan maksun suorittamatta, tämä sopimus raukeaa myös tuossa tilanteessa. Tällöin myös asiakkaan käytössä olevat palvelut suljetaan kokonaisuudessaan eikä niitä voi uudelleenavata. Joissakin tapauksissa palvelun uudelleenaktivointi on vielä lyhyellä aikavälillä mahdollista. Tällöin palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus periä asiakkaalta uudelleenaktivointimaksu, mikäli palvelun uudelleenaktivointi on vielä mahdollista. Pääsääntöisesti asiakkaan palvelut poistetaan palveluntarjoajan palvelimelta välittömästi mikäli asiakas ei ole maksanut seuraavaa laskutuskautta palvelustaan.

Asiakkaalla on oikeus vaatia tämän sopimuksen purkamista ilman irtisanomisaikaa tai kesken palvelukautta, mikäli palveluntarjoaja ei pysty toimittamaan sovittuja asiakkaan tilaamia palveluita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita satunnaisia katkoksia palveluissa, jotka voivat johtua palveluntarjoajan laitevioista, Internet-yhteydestä, huoltotoimenpiteistä, minkään kolmannen osapuolen syistä, tai ns. Force Majeure -tapahtumista (luonnonilmiöt ym.).

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa asiakkaan käyttämä palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelua ei voida jatkaa jonkin ulkopuolisen tekijän vuoksi. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mitään mahdollisia menetyksiä, tappioita, korvauksia jo maksetuista palveluista, tai muita kuluja.

Mikäli palveluntarjoaja irtisanoo sopimuksen ilman, että asiakas ei ole rikkonut näitä sopimusehtoja, asiakkaalle korvataan tällöin hänen palvelunsa käyttämättä jääneen ajan jo maksetut palvelumaksut.

5. Palveluiden sisältö, toteutus sekä hinnoittelu

Palveluntarjoaja toteuttaa palvelukuvauksessa mainitut palvelut asiakkaalle parhaaksi näkemällään tavalla sekä tekniikalla. Palveluntarjoajalla on täysi oikeus muuttaa palvelun käytössä toteutettua tekniikkaa, palvelun sisältöä, sekä hinnoittelua ilman erillisiä syitä.

Mikäli palveluntarjoaja muuttaa palveluiden sisältöä tai hinnoittelua, palveluntarjoajan tulee tiedottaa muutoksista palveluntarjoajan kotisivuillaan osoitteessa www.onnidomain.fi tai asiakkaan asiakastiedoissa sillä hetkellä olevaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus irtisanoa palvelu tilanteessa, jossa sopimusehtojen muutos olennaisesti lisää asiakkaan velvollisuuksia, tai vähentää asiakkaan oikeuksia kohtuuttomasti.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tai sulkea / jäädyttää asiakkaan palvelut, mikäli asiakas ei ole maksanut uuden laskutuskauden maksuja eräpäiviin mennessä tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, tai hän rikkoo lakia, tai mikäli asiakkaan asiakastiedot eivät ole ajantasaiset tai oikeat, tai mikäli asiakasta ei muutoin voida tavoittaa hänen antamistaan yhteystiedoista.

6. Laskutus ja palveluiden toimittaminen sekä maksaminen

Laskutuskausi katsotaan alkaneeksi, kun asiakas on maksanut tilaamansa palvelun ja palvelu toimitetaan asiakkaalle. Asiakas maksaa palveluaan tilauksen yhteydessä valituissa laskutusjaksoissa palveluntarjoajalle.

Laskut toimitetaan palveluntarjoajan tuottamien laskutustapojen mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus maksaa laskut eräpäiviin mennessä. Asiakkaan tulee pitää laskutustietonsa, eli yhteystietonsa ajan tasalla, ilmoittaen mahdollisista muutoksista palveluntarjoajalle.

Kaikki palveluiden kulut maksetaan palveluntarjoajalle etukäteen. Asiakas maksaa palveluista niiden kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluntarjoaja saa muuttaa hinnoitteluaan ilmoittaen siitä kotisivuillaan osoitteessa www.onnidomain.fi. Mahdollisia muutoksia hinnoittelussa sovelletaan asiakkaan palveluiden seuraaviin laskutusjaksoihin. Asiakkaalla on palveluntarjoajan tekemän hinnastonmuutoksen takia kuitenkin oikeus irtisanoa palvelu koska tahansa ennen uutta laskutuskautta. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta palauttaa mahdollisia asiakkaan jo etukäteen maksamia kuluja palveluista.

Palveluntarjoaja saa sulkea asiakkaansa palvelut, mikäli asiakas ei ole maksanut laskuaan tai palveluaan eräpäivään mennessä. Palvelu voidaan irtisanoa myös ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksuja ei ole suoritettu välittömästi mahdollisen huomautuslaskun jälkeen. Viivästyneistä maksuista palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästysmaksu, sekä korko. Suljettujen palveluiden uudelleenavaamisesta palveluntarjoaja saa periä erillisen avausmaksun. Asiakas on velvollinen korvaamaan hänen maksujen laiminlyönnistä aiheutuvat mahdolliset perintätoimistojen kulut tai mahdolliset oikeudelliset kulut.

Palveluiden maksunvälittäjänä toimii Checkout Finland Oy. Palveluiden maksaminen tapahtuu heidän ylläpitämänsä maksujärjestelmän kautta. Maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy. Checkout Finland Oy välittää palveluiden maksut palveluntarjoajalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumia koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen, niin ettei ulkopuoliset tahot voi päästä käsiksi maksutapahtuman tietoihin. Asiakkaalla on kuitenkin palveluita maksaessaan velvollisuus noudattaa Checkout Finland Oy:n mahdollisesti erikseen ilmoittamia toimintaperiaatteita.

Checkout Finland Oy:n yhteystiedot ovat seuraavat:

Checkout Finland Oy Hämeenkatu 6 B 3310 Tampere puh. 0800 552010

Checkout Finland Oy ei ole vastuussa maksamisen mahdollisista vikatilanteista, tai mahdollisten huoltokatkoksen tai muiden syiden aiheuttamista vikatilanteista jotka vaikuttavat asiakkaan palveluihin tai niiden sisältöön. Maksunvälittäjä on täysin vapautettu vikatilanteiden vaikuttamisesta asiakkaan palveluihin.

7. Verkkotunnuksen (domain-nimen) rekisteröinti ja uusinta

Asiakkaan verkkotunnus (eli domain-nimi) rekisteröidään kolmansien osapuolien palveluita käyttäen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisten kolmansien osapuolien vikatilanteissa verkkotunnuksissa, niiden toiminnassa, tai niiden toimittamisessa. Palveluntarjoaja toteuttaa verkkotunnusten rekisteröinnin parhaiten näkemällään tavalla ja parhaalla näkemiensä kolmansien osapuolten palveluita käyttäen.

Verkkotunnusten uusinnan tulee tapahtua viimeistään 14 vuorokautta ennen verkkotunnuksen seuraavan laskutusjakson alkamista / jatkumista. Asiakas tekee uusinnan maksamalla verkkotunnuksen seuraavan laskutuskauden asiakkaan valitsemalla maksutavalla ennen 14 vuorokautta verkkotunnuksen umpeutumista omilta sivustoiltaan, jonne hän pääsee osoitteessa www.onnidomain.fi hänelle toimitetuilla käyttäjätunnuksilla sekä salasanalla, tai asiakkaan muuttamillansa kirjautumistiedoilla. Käyttäjätunnusten tietäminen, muistaminen, sekä mahdolliset kirjautumistietojen muutokset ovat asiakkaan omalla vastuulla.

Palveluntarjoajalla on velvollisuus uusia verkkotunnukset kun asiakas on maksanut verkkotunnuksen seuraavan laskutuskauden, kuitenkin ajoissa, viimeistään mainitusti ennen 14 vuorokautta verkkotunnuksen umpeutumisesta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole vastuussa mahdollisista teknisten ongelmien vaikutuksista verkkotunnusten rekisteröinnissä tai toiminnassa. Mikäli palveluntarjoaja ei kuitenkaan pysty toimittamaan asiakkaan maksamaa verkkotunnusta, tai sen uusintaa, on palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan asiakkaalle hänen verkkotunnuksensa rekisteröinnistä mahdolliset asiakkaan etukäteen maksetut kulut.

8. Palveluiden käyttö

Asiakas noudattaa yleisesti "hyviä tapoja ja makua" käyttäessään palveluntarjoajan asiakkaalle toteuttamia palveluita. Asiakas ei saa levittää palveluntarjoajan tuottamien palveluidensa kautta mitään hyvän maun vastaista materiaalia. Asiakas ei saa levittää palvelunsa kautta mm. pornografista aineistoa, mitään kehenkään tai mihinkään tahoon suuntautunutta provosoivaa sisältöä, ns. "warez" -materiaalia jonka oikeudet omistaa jokin kolmas osapuoli, tai mitään minkään lain rikkomaa sisältöä. Asiakas vastaa itse mahdollisista hänen palvelunsa sisältöön kohdistuvista oikeustoimista, tai oikeustoimista jotka kohdistuvat palveluntarjoajaan asiakkaan levittämän sisällön vuoksi tai palveluntarjoajan toteuttamien palveluiden käyttämisestä johtuvia oikeustoimia tai syytöksiä palveluntarjoajaa vastaan mikäli jokin taho tällaisia tekee asiakkaan levittämän sisällön vuoksi, tai muutoin oikeustoimista mitään palveluntarjoajan toteuttamia palveluita kohtaan jotka asiakas on toteuttanut palveluntarjoajan palveluita käyttäen.

Asiakas ei saa ylläpitää palvelussaan esim. IRC-botteja tai muita palveluntarjoajan katsomia ylimääräisesti palvelinresursseja käyttäviä palveluita tai ohjelmia, ellei niistä ole palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittu. Palveluntarjoaja saa itse määritellä, onko jokin asiakkaan käyttämä järjestelmä tai ohjelmisto liikaa resursseja vievä. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai rajoittaa asiakkaan käytössä olevia palveluita, mikäli se näkee tämän tarpeelliseksi esim. niiden viedessä palveluntarjoajan näkökulmasta kohtuuttomasti liikaa resursseja.

Palveluntarjoaja sekä palveluntarjoajien käyttämät kolmannet osapuolet jotka liittyvät palveluiden toteuttamiseen ovat täysin vapautettuja kaikista asiakkaan aiheuttamista ongelmatilanteista tai oikeustoimista.

Asiakas ei saa millään tavalla vahingoittaa palveluntarjoajan tuottamia palveluita, tai yrittää hakkerointia tai muuta laitonta toimintaa palveluntarjoajan palveluita vastaan tai niiden käytössä, tai esimerkiksi yrittää palveluntarjoajan tuottamien palveluiden haltuunottoa.

Asiakas on lisäksi vastuussa käyttämänsä palvelun varmuuskopioinnista.

9. Riitatilanteet

Mahdolliset riitatilanteet asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä käsitellään Turun käräjäoikeudessa.

10. Palveluntarjoajan yhteystiedot

OnniDomain
Viskaripolku 9 H 76
20210, Turku

Y-tunnus: 1801894-6
ALV- / VAT-numero: FI18018946
Sähköpostiosoite: onnidomain@onnidomain.fi
Puhelinnumero: 02 3619 0153

Powered by WHMCompleteSolution